ساخت اولین روبات زنده در دنیا

متاورس (فرا جهان)

استفاده از روبات در جراحی

یافتن شهاب سنگ

شبیه ساز برش روباتیک

خواندن ذهن توسط هوش مصنوعی

هوش مصنوعی و خواندن احساسات